Filling the gaps of Team Performance

Patrick Lencionis modell för grupp-prestationer används runt hela världen, och enkelheten I modellen skapar insikt och förståelse för att det finns en koppling mellan att bygga starka relationer I en grupp I syfte att förbättra resultaten. Modellen är ett utmärkt sätt att kommunicera vikten av tillit och kopplingen av detsamma till såväl individuella resultat som gruppens gemensamma resultat.

Till modellen finns också en on-line kartlägg-ning bestående av 24 frågor, som ger en ingående bild av den gemensamma och individuella synen på gruppens mognad och vilka utmaningar som gruppen har framför sig. Genom att fokusera på de delar i modellen där gruppen har sina största brister, kan gruppen få klarhet i beteenden som uppstår.

The-5-Dysfunctions-of-a-Team