Bli medveten om hur förändring påverkar dig!

Förändringens Fyra Rum är en svenskutvecklad teori om förändring som används över hela världen – om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändring.

Teorin baserar sig på förekomsten av två skilda livsförhållningssätt – alltså sätt att se på sig själv, att se på andra, på samhället – och dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen.

Fyrarummaren bygger på Claes Jansens forskning som sträcker sig över 40 år och har ett antal verktyg kopplade till teorin.

Verktygen kan användas på alla nivåer inom en organisation och ger förutom insikt i vad som händer med människor i förändring ett gemensamt språk inom gruppen. De kan användas individuellt, i projektgrupper och arbetsgrupper, i ledningsgrupper eller inom hela verksamheten.

Introduktion till Förändringens fyra rum

Ett pedagogiskt hjälpmedel för att förstå teorin. Ger kunskap och insikt i förändringsprocesser. Kan användas i små och stora grupper. Teori och självtest med sju frågor. På ca 2-3 timmar kan du skapa ökad förståelse för förändring och hur enskilda personer påverkar och påverkas i stressiga, svåra, komplexa och problemfyllda situationer. Metodiken förutsätter allas aktiva medverkan och gruppens erfarenheter används för att bygga upp teorin. Kombinationen av teori och metodik som den förmedlas på är unik i sitt slag och mycket produktiv – den skapar kraft och mod även i svåra lägen.

Personlig dialektik med Outsiderskalan

Verktyg för individuell utveckling och självkännedom. Används i mindre grupper eller individuellt. Teori och självtest med 24 frågor.
Ett idealiskt verktyg för att underlätta personlig utveckling, ökad självförståelse samt större accepterande och tillvaratagande av personliga olikheter. Utmärkt i ledarutveckling, i samband med livs- och karriärplanering samt vid team- och ledningsutveckling.

Organisationsbarometern

Verktyg som mäter klimatet i en grupp, organisation eller företag. Kan användas i såväl små grupper som mycket stora. Teori samt barometer med 40 frågor.

Genom att använda Organisationsbarometern kan medlemmarna i en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller i ett helt företag kartlägga klimatet utifrån Fyrarummarens aspekter på ett mycket aktivt och dynamiskt sätt. Upplevda problem och utvecklingsbehov identifieras och utgör grunden för utformandet av adekvata och väl förankrade handlings- & utvecklingsplaner.

Rorelsen.

konflikt_2

Orgfyrarum_3