Definition av Emotionell Intelligens;

”en samling emotionella och sociala förmågor, som påverkar hur vi uppfattar och uttrycker oss själva, utvecklar och upprätthåller sociala relationer, hanterar utmaningar samt använder emotionell information på ett effektivt och meningsfullt sätt.”

Professor Stephen Stein (skapare av testverktyget EQ-i) delar upp EQ i 15 olika kompetenser som i sin tur är uppdelat i fem huvudområde:

  • Självuppfattning – betydelsen av att ha självkänsla, sträva efter självförverkligande samt att vara medveten om dina känslor
  • Självuttryck – hur du uttrycker känslor effektivt, hur du hävdar dig själv i grupp samt hur självständigt du agerar
  • Mellanmänskliga förmågor – vikten av att skapa och bibehålla ömsesidigt goda sociala relationer, visa empati samt ta ett socialt ansvar
  • Beslutsfattande – vara effektiv i din problemhantering, vara realistisk samt sträva efter bra impulskontroll
  • Stresshantering – skapa större välmående genom att vara flexibel, öka din stresstolerans samt ha ett optimistiskt mindset

EQ-testet ger dig också en indikator för ditt välbefinnande – något som i hög grad påverkar hur framgångsrik du blir i arbetslivet.

 

EI

EQi20-certifiedEQ360-certified